dissabte, 2 de novembre de 2013

Resolució davant l'increment de la pobresa energètica i per tal de garantir l'accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania de Terrassa

En el darrer Ple de l'Ajuntament de Terrassa el grup municipal d'ICV-EUiA hem presentat diverses mocions importants: sobre les retallades públiques a les residències de la gent gran, sobre la pobresa energètica, sobre la suspensió dels desnonaments als jutjats, en solidaritat amb els treballadors de Panrico i de suport a la investigació dels crims del franquisme.
Aquí teniu la moció sobre la pobresa energètica:
Atès la situació de crisi, atur i les retallades en drets socials que estan provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones en l’accés a recursos i serveis bàsics, com aliments i subministraments d’aigua, llum o gas necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna.
Atès que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el control públic permet garantir la universalitat del servei, l’equitat i la progressivitat de les tarifes.
Atès que a l’igual que totes les persones haurien de poder disposar d’un habitatge digne en exercici al dret a l’habitatge, també totes les persones haurien de poder fer efectiu el dret a tenir disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i energia –per enllumenar, calefacció i per cuinar- en termes d’habitabilitat, salubritat i higiene.
Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de serveis energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats domèstiques que garanteixin unes condicions de vida digna a un preu just, està experimentant un augment significatiu tal i com manifesten diferents indicadors i com alerten diferents organismes com pot ser la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Segons dades estadístiques conegudes, l’any 2010 se situava al voltant del 10% de la població i que segons els experts la situació es pot haver agreujat i situar-se al 15% al 2012.
Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa energètica són les que estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els col·lectius més vulnerables com els nens, la gent gran o persones amb malalties cròniques poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels consums energètics mínims per assegurar una qualitat de vida acceptable.
Atès els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de l’Estat  i que suposen un increment l’any 2013 al voltant del  4 % i un increment continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 63% que situa Espanya com l’estat de la zona euro de la UE que més ha incrementat el preu en els darrers 3 anys malgrat la situació de crisi.
Atès els increments continuats de les tarifes de gas natural aprovades pels governs de l’Estat i que van suposar un increment l’any 2012 del 7,7% i un increment continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 68% i la bombona de gas butà que ha incrementat el seu preu l’any 2013 en un 7,2% respecte l’any anterior.
Atès que l’any 2007 l’Ajuntament de Terrassa dedicava 13.451 € del seu pressupost en concepte d’ajuts d’emergència per subministraments bàsics (aigua, llum i gas) i l’any 2012 va haver de dedicar 150.938,85 €, és a dir, un 1120% més.
Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas obliguen els Estats Membres a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica a l’hora d’orientar la seva política energètica i la protecció dels consumidors sense que el govern espanyol ho hagi fet fins ara i, ans al contrari, la recent reforma energètica vulnera aquestes directives amb la conseqüent obertura d’un expedient informatiu per part de la Comissió Europea.
Atès que està comprovat que la pobresa energètica és conseqüència de la combinació de 3 factors: renda familiar, preus de la energia i baixa qualitat en l’eficiència energètica de l’habitatge i que són factors que estan afectant a moltes llars de Terrassa.
Atès que malgrat totes les companyies subministradores asseguren disposar de bonus socials per a les famílies més desfavorides, aquests no només són insuficients sinó que sovint estableixen requisits que provoquen que qui més ho necessita es quedi fora.
Atès l’increment de talls de subministrament dels serveis d’electricitat i gas a la nostra ciutat en els darrers anys i que  en els nou primers mesos de 2013 el Servei Municipal de Consum ha rebut més de 500 consultes i reclamacions en relació a talls de subministraments.
Atès que molts dels talls de subministraments es fan efectius per part de les companyies comercialitzadores i distribuïdores sense que aquestes hagin complert escrupulosament els procediments contemplats a la normativa vigent, amb els greus perjudicis, també econòmics, que ocasionen als afectats/des.
Atès que d’una banda, el govern de l’Estat no ha volgut fins ara donar resposta amb mesures normatives i legislatives a la problemàtica de la pobresa energètica, que pateixen cada vegada més famílies i llars, per tal que es puguin garantir uns consums mínims vitals a totes les famílies en funció del nombre de components i els períodes estacionals.
Atès d’altra banda, que el Govern de la Generalitat tampoc ha fet possible que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament d’unitats familiars amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o que es troben en una situació econòmica d’estat de necessitat i amb informe dels serveis socials bàsics, tal i com li va instar el Parlament de Catalunya a través de la Moció 10/X aprovada en sessió plenària el 25 d’abril d’enguany.
Atès que aquest un dels principals compromisos i objectius d’aquest Ajuntament, especialment en el context actual,  és lluitar contra l’exclusió social i intentar garantir unes condicions de vida digna als ciutadans i ciutadanes de Terrassa.
Atès que va ser possible arribar a un acord amb la concessionària del subministrament d’aigua de la ciutat mitjançant el qual s’estableix una tarifa social per l’any 2013 adreçada a persones amb ingressos per sota de l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya  i l’establiment d’un Protocol per a la prevenció dels talls de subministrament del servei d’abastament d’aigua des del mes de maig d’aquest any.
Atès la necessitat de continuar esmerçant esforços en la diagnosi de les situacions de vulnerabilitat  i de concertar línies de treball i actuacions per cercar solucions a les principals problemàtiques que afecten les condicions de vida de moltes famílies, com han estat diferents iniciatives institucionals davant l’increment de les execucions hipotecàries.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Terrassa proposa l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Crear la Taula sobre Pobresa Energètica, en el marc del Fòrum de Ciutadania, com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals, els agents econòmics i socials i de les empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics.
Segon.- Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos per tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva llar alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu  sobre la situació de pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució.
Tercer.- Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat possibles solucions davant els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d’evitar el tall del subministrament i poder garantir l’accés als consums mínims vitals.
Quart.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat una moratòria en els talls de subministrament a llars amb insuficiència de recursos durant els mesos d’hivern apel·lant a la responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar en situacions d’emergència social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes de Terrassa.
Cinquè.- Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d’electricitat i gas que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als processos de tramitació i execució de talls de subministrament.
Sisè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya  que, de manera immediata, elabori un “Pla de xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu garantir el dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint acords amb companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els Serveis Socials municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del servei de reconnexió.
Setè.-  Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any 2014 i que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics (electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com l’establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament a famílies amb insuficiència de recursos.
Vuitè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat, a les companyies de distribució i comercialització energètica que operen a Terrassa i als agents econòmics i socials de la ciutat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada